Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Проект "SAFER" - Социални компетенции и основни права за предотвратяване на тормоза в училище от 2022 до 2024 година

 

Тематична родителска среща за родители на ученици 5-7 клас 15.04.2024 г. от 17:30 часа

 

Във връзка с изпълнението на проекта „БЕЗОПАСНО – Социални умения и основни права при предотвратяване на тормоза“  (SAFER – SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying), съфинансиран от Европейския съюз, Програма ЕразмусV, директорът Ружка Генова, зам. директорът по административно-стопанска дейност Соня Минева и ученичката Дарина Иванова от 7б клас от Спортно училище ,,Васил Левски“ – Пловдив взеха участие във финалната конференция по проекта, в периода от 12 до 14 март 2024 г., в Брюксел, Белгия. Активно се включиха в дискусиите, споделиха своя опит и взеха участие в организираната визита в Европейския парламент. Г-жа Генова получи Сертификат от Президента на Европейската комисия за превенция на тормоза Константинос Гианопулус (EAN European Antibullying Network, President Konstantinos Giannopoulos).

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************

На 15.02.2024 г. в Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив, се проведе обучение по проект "SAFER" - " В безопастност: социални компетенции и основни права в контекста на превенция на тормоза"(SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying, или накратко SAFER. Целта на проекта е разработването и прилагането на иновативния метод за предотвратяване на насилието и тормоза в училище, насочен към насърчаване на приобщаващо образование и основан на повишаване на социалните, и гражданските компетентности, както и на насърчаването на общи ценности и основни права на ниво училищна общност. Този иновативен подход цели включването на цялото училище и е фокусиран върху първичната превенция на тормоза чре ангажиране на учениците, учителите и родителите. Методът включва също и вторична превенция, като залага на стратегическата роля на училищната общност, водейки я към цялостен училищен и общностен подход, където общността има и образователна задача. В обучението участваха ученици от VIА и VIIБ клас, които се включиха активно в дискусията и проявиха интерес към темата.

 **********************************************************************************************************************************************************************************************************************

 В рамките на изминалата 2023 г. и в рамките на активното ни сътрудничество тази година се проведоха серия от обучения на учители в спортно училище "Васил Левски" -Пловдив и пилотни обучения на деца от различни класове.

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************

Асоциация Родители започва работа по нов международен проект към Европейската комисия, програма „Еразмус + “ – „Социални компетенции и основни права за предотвратяване на тормоза“ (SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying, или накратко SAFER).

Целта на проекта е да развие и приложи иновативен метод за превенция на насилието и тормоза в училище. Дейностите са насочени към насърчаване на приобщаващото образование и развиването на социални и граждански компетенции, както и на познаването и насърчаването на общи ценности и основни права, не само от ученици и учители, но и сред непедагогическия персонал, родителите и други значими за общността личности и организации.

Проектът ще включи 20 училища в седем европейски страни, като Асоциация Родители ще работи с 3 български училища, проявили интерес към програмата. Обучителната рамка „Срещу тормоза – Цялостен училищен и общностен подход“ ще бъде адаптирана спрямо специфичните нужди на всяко отделно училище. Ще се разработят иновативни обучителни материали, насочени към превенция на тормоза, за учители и непедагогическия персонал, за учениците и родителите, както и за всички участници в училищната общност. Въз основа на методиката ще се проведат обучения на учители, ученици и родители.

Проектът е с продължителност 3 години и ще бъде реализиран от организации-партньори от 7 европейски страни – България, Италия, Гърция, Кипър, Северна Македония, Португалия и Белгия.

Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив ще бъде едно от трите български училища включени в проекта.