Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Проект "SAFER" - Социални компетенции и основни права за предотвратяване на тормоза в училище от 2022 до 2023 година

Асоциация Родители започва работа по нов международен проект към Европейската комисия, програма „Еразмус + “ – „Социални компетенции и основни права за предотвратяване на тормоза“ (SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying, или накратко SAFER).

Целта на проекта е да развие и приложи иновативен метод за превенция на насилието и тормоза в училище. Дейностите са насочени към насърчаване на приобщаващото образование и развиването на социални и граждански компетенции, както и на познаването и насърчаването на общи ценности и основни права, не само от ученици и учители, но и сред непедагогическия персонал, родителите и други значими за общността личности и организации.

Проектът ще включи 20 училища в седем европейски страни, като Асоциация Родители ще работи с 3 български училища, проявили интерес към програмата. Обучителната рамка „Срещу тормоза – Цялостен училищен и общностен подход“ ще бъде адаптирана спрямо специфичните нужди на всяко отделно училище. Ще се разработят иновативни обучителни материали, насочени към превенция на тормоза, за учители и непедагогическия персонал, за учениците и родителите, както и за всички участници в училищната общност. Въз основа на методиката ще се проведат обучения на учители, ученици и родители.

Проектът е с продължителност 3 години и ще бъде реализиран от организации-партньори от 7 европейски страни – България, Италия, Гърция, Кипър, Северна Македония, Португалия и Белгия.

Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив ще бъде едно от трите български училища включени в проекта.