Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Прикачени документи

Календарен график за дейностите
Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - ГРАФИК
График за явяване на допуснатите ученици за защита на дипломен проект 20.05.2022 г. и 23.05.2022 г.
График за определяне на срочна оценка
График на учебните часове VII клас за II срок на учебната 2021/2022 година
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за втори учебен срок на учебната 2021/2022 г.
График контролни и класни 2-ри срок за учебната 2021/2022 г.
График за консултации на учители по учебни предмети за 2-ри срок за учебната 2021/2022 г.
График на учебните часове XII клас за II срок на учебната 2021/2022 година
График на учебните часове XI клас за II срок на учебната 2021/2022 година
График на учебните часове X клас за II срок на учебната 2021/2022 година
График на учебните часове IX клас за II срок на учебната 2021/2022 година
График на учебните часове VIII клас за II срок на учебната 2021/2022 година
График на учебните часове VI клас за II срок на учебната 2021/2022 година
График на учебните часове V клас за II срок на учебната 2021/2022 година