Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Административни услуги

Прикачени документи

Процедура за признаване на завършен от I до VI клас на училищно обучение по документи, издадени от училища на чужди държави
Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование (от I клас до VI клас) и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
Заявление за записване и необходими документи за учебната 2020/2021 г.
Изисквания за прием на ученици за учебната 2020/2021 г.
Приложение №3 - Заявление за допускане на приемен изпит
Заявление за работа
Прием ученици.Преместване на ученици. (Наредба №1)
Заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на диплома за средно образование
Заявление за издаване на дубликат