Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Правилници

Прикачени документи

Етичен кодекс за работа с деца
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за дейността на училището за учебната 2019/2020 година
Механизъм за действие на училищно ниво. Комуникативни и организационни взаимодействия, планиране и контрол.
Правила за самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година
План на дейностите по безопасност на движението по пътищата
Процедура по налагане на санкции и мерки
Годишен план за дейността на училището
Анализ на резултатите от проведена анкета през месец октомври във връзка с тормоза между учениците в училище
Процедури за интервенция при ситуации на насилие или тормоз
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза
Механизъм за противодействие на училищния тормоз
Стратегия за развитие
Правилник пропускателен режим
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2019/2020 учебната година
Програма за превенция на отпадане на деца от училище
Правилник за дейността и вътрешния ред на общежитията
Годишен по МО и спортове
Мерки за повишаване качеството на образование
Ред и начин на храненето
Ваканции, спортен лагер и график за производствена практика
Училищен учебен план
Комбинирана форма на обучение
Етичен кодекс