Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Заявления

Прикачени документи

Декларация за безопасен интернет
Заявление за преминаване в СФО
Протокол за предаване на стая в общежитие
Заявление за настаняване в общежитие
Заявление за записване на ученик до 14 г. (от родител)
Заявление за записване на ученик над 14 г. (от ученик)
Заявление за допускане до приемен изпит за учебната 2023/2024
Заявление за преминаване от спорт в спорт на ученим над 14 г. (от ученик)
Заявление за преминаване от спорт в спорт на ученик до 14 г. (от родител)
Декларация за полагане на приравнителни изпит на ученик над 14 г. (от ученик)
Декларация за полагане на приравнителни изпит на ученик до 14 г. (от родител)
Заявление за прием от спортно училище
Заявление за допускане до приемен изпит за учебната 2023/2024
Заявление за допускане до НВО VII клас - срок за подаване 01.02- 17.02.2023 г.
Заявление за допускане до ДЗИ XII клас - срок за подаване 06.02- 21.02.2023 г.
Заявление за допускане до НВО X клас за ЧЕ - срок за подаване 01.02- 17.02.2023 г.
Заявление за допускане до НВО X клас за ИТ - срок за подаване 01.02- 17.02.2023 г.
Заяление за записване на ученик със статут временна закрила
Уверение за градски транспорт, БДЖ и др.
Декларация за информирано съгласие от родител
Заявление еднократна стипендия за спортни постижения - Приложение №4
Декларация за информирано съгласие относно полагане на приравнителни изпити (от ученик)
Декларация за информирано съгласие относно полагане на приравнителни изпити (от родител)
Заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация
Заявление за допускане до приемен изпит
Заявление за избор на втори чужд език
Декларация за съгласие за тестване за Covid-19 за ученици над 14-годишна възраст
Декларация за съгласие за тестване за Covid-19 за ученици до 14-годишна възраст
Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език VII клас
Зaявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език X клас
Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии - X клас
Декларация за спазване на правилата за информационна сигурност на територията на Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив
Заявление за допускане до задължителен държавен изпит - професионална квалификация
Заявление за ползване на таблет от пълнолетен ученик по време на ОРЕС
Заявление за ползване на таблет от родител за непълнолетен ученик по време на ОРЕС
Заявление за ползване на компютър от родител за непълнолетен ученик по време на ОРЕС
Заявление за ползване на компютър от пълнолетен ученик по време на ОРЕС
Декларация от родител за преминаване в ОРЕС
Заявление за преминаване в ОРЕС при условията на чл. 12 от ЗПУО - непълнолетни
Заявление за премиване в ОРЕС при условията на чл. 12 от ЗПУО - малолетни
Заявление за преместване от спорт в спорт
Заявление за отсъствия до 7 дни
Заявление за отсъствие до 3 дни
Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование (от I клас до VI клас) и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
Заявление декларация - Приложение №3
Заявление за месечна стипендия - Приложение №2
Служебна бележка стипендии - Приложение №1