Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Правилници, планове и програми

Прикачени документи

Правилник за организация на работата в условията на COVID - 19 СУ ,,Васил Левски'' - Пловдив 2021/2022
Годишен план за дейността на Спортно училище за учебната 2021/2022 г.
Стратегия за развитие на Спортно училище "Васил Левски" за периода 2021/2022 г.
План за квалификационна дейност за учебната 2021/2022 г.
План за работа на Методични обединения за учебната 2021/2022 г.
План на дейностите по безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/2022 г.
Организация на комбинирана форма на обучение за учебната 2021/2022 г.
Правила за самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.
Правилник за дейността и вътрешния ред на общежитията за учебната 2021/2022 г.
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и носилието в инситуциите в системата на предучилищното и училищното образование
Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Васил Левски” – Пловдив
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза В СУ „Васил Левски“ - Пловдив
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021/2022 учебна година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2021/2022 учебна година
Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022 г.
Процедура за подбор за заемане на длъжността Главен учител