Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Правилници, планове и програми

Прикачени документи

Заповед № РД-06-236/19.09.2022 г. - Санитарно-хигиенните условия в общежитията
Правилник за вътрешния трудов ред в СУ "Васил Левски"
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
Правила за безопасност в компютърната мрежа и в интернет на ученици на Спортно училище
План за действия за защита при бедствия, аварии, катастрофи, извънредни ситуации и пожари
ИНСТРУКТАЖ За безопастност и култура на поведение на учениците при дейности извън училище извън училище
Заповед № РД-06-57/07.09. 2022 г. за неуронване на авторитета на Спортно училище
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза за учебната 2022/2023 г.
График за презентация, отворени врати и други мероприятия по спортове през учебната 2022/2023 г.
Ред и начин на осъществяване на храненето на учениците и служителите за учебната 2022/2023 г.
Правилник за дейността на училището за учебната 2022/2023 г.
Организация на комбинирана форма на обучение за учебната 2022/2023 г.
Правила за самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.
Правилник за дейността и вътрешния ред на общежитията за учебната 2022/2023
Годишен план за дейността на Спортно училище за учебната 2022/2023 г.
План за работа на педагогическия съветник за учебната 2022/2023 г.
План за БДП за учебната 2022/2023 г.
План за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 г.
План за работа на педагогическия съвет за учебната 2022/2023 г.
График за провеждане на регулярни срещи на екипите за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците от училището за учебната 2022/2023 г.
Стратегия за развитие на Спортно училище "Васил Левски" за периода 2022/2023 г.
Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Васил Левски” – Пловдив
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023 учебна година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2022/2023 учебна година
Процедура за подбор за заемане на длъжността Главен учител
Процедура за освобождаване на учениците по медицински причини от спортни дейности и физическо натоварване в часовете по специализирана подготовка
Процедура за преместване на ученици по време на учебната година и приложения
Правила за безопасност в компютърната мрежа и интернет на учениците в Спортно училище "Васил Левски", Общежитие 1, Общежитие 2
Вътрешни правила за мрежова информационна сигурност на Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2021/2022 година
Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2021/2022 година
Процедура по налагане на санкции и мерки на ученици в СУ "Васил Левски" - Пловдив
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в СУ "Васил Левски" - Пловдив
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Процедури за интервенция (реакция) при ситуации на насилие и тормоз в СУ "Васил Левски" - Пловдив
Анализ на резултатите от проведена анкета във връзка с тормоза между учениците в училище
Програма за работа с родители за приобщаване в училищната дейност за учебната 2021/2022 г.
Стратегия за управление на риска в СУ "Васил Левски" - Пловдив 2020/2023 г.
Правила за въвеждане на противоепидемични мерки в стол към СУ "Васил Левски" - Пловдив в условията на епидемията от COVID-19 през учебната 2021/2022 г.
Правилник за организация на работата в условията на COVID - 19 СУ ,,Васил Левски'' - Пловдив 2021/2022