Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Правилници, планове и програми

Прикачени документи

Годишна план-програма 2021 година за безопастност на движението по пътищата
План за противодействие на тероризма в СУ "Васил Левски"
Процедура по налагане на санкции и мерки
Механизъм за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на ученици
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2020/2021 г.
Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и итеркултурно образование
Мерки за осигуряване и повишаване на качеството на образованието за учебната 2020/2021 г.
Годишен план за дейността на Спортно училище за учебната 2020/2021 г.
План за работа на Методични обединения за учебната 2020/2021 г.
План за квалификационна дейност за учебната 2020/2021 г.
Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2020/2021 г.
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2020/2021 г.
Стратегия за развитие на Спортно училище "Васил Левски" за периода 2016/2017 до 2020/2021 г.
Стратегия за развитие на Спортно училище ,,Васил Левски‘‘ учебната 2020/2021 година към Стратегия за развитие на училището за периода от 2016/2017 до 2020/2021 учебна година и план за действие и финансиране
Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 г.
Правилник за организацията на работата в условия на COVID - 19 за учебната 2020/2021 г.
Ред и начин на хранене в СУ "Васил Левски" за учебната 2020/2021 г.
Правилник за дейността и вътрешния ред на общежитията за учебната 2020/2021 г.
Организация на комбинирана форма на обучение за учебната 2020/2021 г.
Правила за самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 г. ПР
Анализ - оценка на ситуация във връзка с Тормоза
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза за учебната 2020/2021 г.