Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Правилници, планове и програми

Прикачени документи

Политика за мрежова и информационна сигурност
Политика за управление на мобилни устройства
Правила за извършване на видеонаблюдение и обратване на личните данни чрез видеонаблюдение в сградите на СУ "Васил Левски"
Политика за мрежова и информационна сигурност
Политика за управление на мобилни устройства
Правила за извършване на видеонаблюдение и обратване на личните данни чрез видеонаблюдение в сградите на СУ "Васил Левски"
Политика за мрежова и информационна сигурност
Политика за управление на мобилни устройства
Правила за извършване на видеонаблюдение и обратване на личните данни чрез видеонаблюдение в сградите на СУ "Васил Левски"
Политика за мрежова и информационна сигурност
Политика за управление на мобилни устройства
Правила за извършване на видеонаблюдение и обратване на личните данни чрез видеонаблюдение в сградите на СУ "Васил Левски"
Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещаства в училище
Заповед РД-06-62/07.09.2023 г. - Етични норми
Заповед РД-06-1309/08.01.2024 г. Извънреден инструктаж ученици
Стратегия за управление на риска в Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив 2023-2025 г.
ГРАФИК за провеждане на регулярни срещи на екипите за осигуряване на ОПЛР и ДПЛР на учениците от СУ „Васил Левски” – Пловдив за 2023/2024 учебна година
Годишен план за дейността на Спортно училище за учебната 2023/2024 г.
План на дейностите по безопасност на движение по пътищата
Правилник за дейността и вътрешния ред на общежитията за учебната 2023/2024 г.
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2023/2024 година
Процедура за подбор и назначаване на служители в Спортно училище
План за противодействие на тероризма на СУ "Васил Левски"- 2023/2024 година
Училищен алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в систмата за предучилищното и училищното образование
Програма за превенция на употребата на психоактивни вещества сред учениците в СУ "Васил Левски " за учебната 2023/2024 г.
Програма за работа с родители за приобщаване в училищната дейност на СУ "Васил Левски" 2023/2024 година
Процедура по налагане на санкции и мерки на ученици от СУ "Васил Левски" - 2023/2024 година
Механизъм за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците с СУ "Васил Левски" за учебната 2023/2024 г.
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза за учебната 2023/2024 г.
План за работа на педагогическия съветник за учебната 2023/2024 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023/2024 учебна година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2023/2024 учебна година
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в СУ "Васил Левски" - Пловдив
Правила за безопасност в компютърната мрежа и в интернет на учениците в Спортно училище
Правилник за вътрешния трудов ред в СУ "Васил Левски" за учебната 2023/2024 г.
План за действия за защита при бедствия, аварии, катастрофи, извънредни ситуации и пожари
Правила за безопасност в компютърната мрежа и в интернет на ученици на Спортно училище
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
Ред и начин на осъществяване на храненето на учениците и служителите за учебната 2023/2024 г.
Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 г.
Правила за самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.
Стратегия за развитие на Спортно училище "Васил Левски" за периода 2023/2028 г.
Етичен кодекс на училищната общност в СУ „Васил Левски” – Пловдив за учебната 2023/2024 г.
План за квалификационна дейност за учебната 2023/2024 г.
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2023/2024 година
Вътрешни правила за платен годишен отпуск за педагогически и непедагогически персонал
Правилник обществен съвет
Заповед № РД-06-236/19.09.2022 г. - Санитарно-хигиенните условия в общежитията
Инструктаж за безопастност и култура на поведение на учениците при дейности извън училище
График за презентация, отворени врати и други мероприятия по спортове през учебната 2022/2023 г.
План за работа на педагогическия съвет за учебната 2022/2023 г.
Процедура за подбор за заемане на длъжността Главен учител
Процедура за освобождаване на учениците по медицински причини от спортни дейности и физическо натоварване в часовете по специализирана подготовка
Процедура за преместване на ученици по време на учебната година и приложения
Вътрешни правила за мрежова информационна сигурност на Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив
Правила за въвеждане на противоепидемични мерки в стол към СУ "Васил Левски" - Пловдив в условията на епидемията от COVID-19 през учебната 2021/2022 г.
Правилник за организация на работата в условията на COVID - 19 СУ ,,Васил Левски'' - Пловдив 2021/2022