Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

 

         Сесия май – юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната и практическата част – 21, 22 и 23 май 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация- частта по практика на професията – 27, 28 и 29 май 2024 г., начало 09,00 ч.
  • График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023 – 2024 година:

Дейност

 

Срок

 

Сесия  май – юни

 

Разяснителна кампания сред учениците от XII клас за възможностите за явяване на държавен изпит за придобиване на СПК – съответно по теория (за III СПК - писмена работа по изпитна тема, писмен тест или защита на дипломен проект) и по практика на професията

 до 10.11.2023 г.

Подаване на заявления от учениците за допускане до ДИППК

 

 до 30.11.2023 г.

Определяне на състава и задълженията на комисия за подготовка, провеждане и оценяване на изпита чрез защита на дипломния проект в теоретичната и практическата част на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

                  

 до 15.12.2023 г.

Изготвяне и утвърждаване на темите за индивидуалните задания за разработване на дипломните проекти

 до 20.12.2023 г.

Определяне на състава и задълженията на комисията за подготовка и организиране на изпита за придобиване на професионална квалификация

 

 

 до 10.01.2023 г.

 

Определяне на състава и задълженията на комисията за подготовка и оценяване на изпита - част по теория на професията на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

 

 

 до 10.01.2023 г.

 

Определяне на състава и задълженията на комисията за подготовка и оценяване на изпита - част по практика на професията на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

 

 

 до 10.01.2023 г.

 

Предоставяне на изпитни задания на обучаемите  за частта по практика на професията на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

 

 до 17.01.2024 г.

 

Възлагане на индивидуалните задания по конкретни теми за разработване на дипломните проекти на учениците от ръководителите консултанти

 

 

 до 20.01.2024 г.

 

 

 

Определяне състава и задълженията на училищната зрелостна комисия и по допускане до задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

 

 

 до 06.02.2024 г.

Определяне състава и задълженията на комисията за придобиване на професионална квалификация

 

 до 06.02.2024 г.

Предаване на дипломните проекти от учениците на определеното от директора лице

 

 до 16.04.2024 г.

Определяне на рецензентите

 до 16.04.2024 г.

Изготвяне и предаване на рецензиите

 до 02.05.2024 г.

Предоставяне на рецензията на ученика

 15.05.2024 г.

 

Утвърждаване на списък за допуснати и не допуснати ученици до защита на дипломен проект

 

 15.05.2024 г.

Обявяване на датата, началния час и мястото на

изпита за частта по теория на професията, за частта по практика на професията, защита на дипломния проект в теоретичната част и  практическата част

 

 

 

 15.05.2024 г.

Обявяване на срока и мястото за оповестяване на резултатите от изпитите и на окончателната оценка

 

 

 05.06.2024 г.

Оценяване на изпитните работи от ЗДИППК

 до 05.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от ЗДИППК

 до 07.06.2024 г.