Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Заявления

Прикачени документи

Заявление за настаняване в общежитие
Заявление за отсъствие до 15 дни от класен ръководител
Заявление за държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
Декларация за безопасен интернет
Заявление за преминаване в СФО
Протокол за предаване на стая в общежитие
Заявление за записване на ученик до 14 г. (от родител)
Заявление за записване на ученик над 14 г. (от ученик)
Заявление за допускане до приемен изпит за учебната 2023/2024
Заявление за преминаване от спорт в спорт на ученик над 14 г. (от ученик)
Заявление за преминаване от спорт в спорт на ученик до 14 г. (от родител)
Декларация за полагане на приравнителни изпит на ученик над 14 г. (от ученик)
Декларация за полагане на приравнителни изпит на ученик до 14 г. (от родител)
Заявление за прием от спортно училище
Заяление за записване на ученик със статут временна закрила
Уверение за градски транспорт, БДЖ и др.
Декларация за информирано съгласие от родител
Декларация за информирано съгласие относно полагане на приравнителни изпити (от ученик)
Декларация за информирано съгласие относно полагане на приравнителни изпити (от родител)
Заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация
Заявление за допускане до приемен изпит
Заявление за избор на втори чужд език
Декларация за съгласие за тестване за Covid-19 за ученици над 14-годишна възраст
Декларация за съгласие за тестване за Covid-19 за ученици до 14-годишна възраст
Декларация за спазване на правилата за информационна сигурност на територията на Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив
Заявление за ползване на таблет от пълнолетен ученик по време на ОРЕС
Заявление за ползване на таблет от родител за непълнолетен ученик по време на ОРЕС
Заявление за ползване на компютър от родител за непълнолетен ученик по време на ОРЕС
Заявление за ползване на компютър от пълнолетен ученик по време на ОРЕС
Декларация от родител за преминаване в ОРЕС
Заявление за преминаване в ОРЕС при условията на чл. 12 от ЗПУО - непълнолетни
Заявление за премиване в ОРЕС при условията на чл. 12 от ЗПУО - малолетни
Заявление за отсъствия до 7 дни от директор
Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование (от I клас до VI клас) и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави