Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Заявления

Прикачени документи

Заявление за допускане до НВО VII клас - срок за подаване 01.02- 17.02.2023 г.
Заявление за допускане до ДЗИ XII клас - срок за подаване 06.02- 21.02.2023 г.
Заявление за допускане до НВО X клас за ЧЕ - срок за подаване 01.02- 17.02.2023 г.
Заявление за допускане до НВО X клас за ИТ - срок за подаване 01.02- 17.02.2023 г.
Заяление за записване на ученик със статут временна закрила
Уверение за градски транспорт, БДЖ и др.
Заявление за настаняване в общежитие
Декларация за информирано съгласие от родител
Заявление еднократна стипендия за спортни постижения - Приложение №4
Декларация за информирано съгласие относно полагане на приравнителни изпити (от ученик)
Декларация за информирано съгласие относно полагане на приравнителни изпити (от родител)
Заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация
Заявление за прием от спортно училище
Заявление за записване на ученик (от ученик)
Заявление за записване на ученик (от родител)
Заявление за допускане до приемен изпит
Заявление за избор на втори чужд език
Декларация за съгласие за тестване за Covid-19 за ученици над 14-годишна възраст
Декларация за съгласие за тестване за Covid-19 за ученици до 14-годишна възраст
Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език VII клас
Зaявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език X клас
Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии - X клас
Декларация за спазване на правилата за информационна сигурност на територията на Спортно училище "Васил Левски" - Пловдив
Заявление за допускане до задължителен държавен изпит - професионална квалификация
Заявление за ползване на таблет от пълнолетен ученик по време на ОРЕС
Заявление за ползване на таблет от родител за непълнолетен ученик по време на ОРЕС
Заявление за ползване на компютър от родител за непълнолетен ученик по време на ОРЕС
Заявление за ползване на компютър от пълнолетен ученик по време на ОРЕС
Декларация от родител за преминаване в ОРЕС
Заявление за преминаване в ОРЕС при условията на чл. 12 от ЗПУО - непълнолетни
Заявление за премиване в ОРЕС при условията на чл. 12 от ЗПУО - малолетни
Заявление за преместване от спорт в спорт
Заявление за отсъствия до 7 дни
Заявление за отсъствие до 3 дни
Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование (от I клас до VI клас) и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
Заявление декларация - Приложение №3
Заявление за месечна стипендия - Приложение №2
Служебна бележка стипендии - Приложение №1