Спортно училище "Васил Левски" град Пловдив
училище за шампиони, училище с традиции и бъдеще
Основно меню

Образование за утрешния ден

СУ "Васил Левски"  през учебната 2019/2020 г. участва в проекта BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

СУ "Васил Левски" получи интерактивен дисплей "Vestel 65IFX".

Линк към проекта "Образование за утрешния ден"